สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com


ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวอุบล  สุรทิณฑ์ 2496-2499
นางจิรวัสส์  นาคเสวต 2499-2502
นางสาวสุดารัตน์  จันทร์รัตน์ 2502-2503
นางสาโรจน์  จิตรื่น 2503-2512
นางสำรวล  อ่ำพันธุ์ 2512-2518
นางสาวเอกจิตรา  ชูสกุลชาติ 2519-2523
นางสาววิมล  สุวรรณเวลา 2523-2526
นางสมจิตร  ธรรมชีวัน 2526-2528
นางศรีรัตน์ ณ หนองคาย 2528-2529
นางสาวสมจิตร  ทรัพย์สมบูรณ์ 2529-2531
นางนันทนา  ลาวเพชร 2531-2533
นางสาวสุดี  ปุญญะ 2533-2535
นางสาวสุจิตรา  ยั่วยล 2535-2543
นางประภาศรี  อุยยามฐิติ 2543-2543
นายปรีชา  หนูน้อย 2543-2547
นายบรรยงค์  ตันติธรรมานันท์ 2547-2551
นายณฐยศ  ส่องศรี

2551-2553

นายบุญเกื้อ หลิมสกุล

2553-2555

นายพรเทพ  แป้นเพชร

2555-2557

นายชวนะ คำกล้า

2557-2561

นายณัฏฐวัฒน์  คลายทุกข์

2561 - ปัจจุบัน

view