สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง
เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตรีระนอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และเป็นโรงเรียนแข่งขันสูง
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของโรงเรียนสตรีระนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม สอดคล้อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีระนอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view