สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘
ประกาศโรงเรียนสตรีระนอง
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘
เพื่อให้พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดำเนินการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๘ ระบุว่า “กำหนดให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องดำเนินการประกันคุณภาพภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามกฎกระทรวงฯ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัด ดังนั้นโรงเรียนสตรีระนองจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสตรีระนอง

ดังต่อไปนี้

Tags :

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view